நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்! இந்த பதிவில், பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கணித பாடத்திற்கான கல்வி படைப்புகளை உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம். இவை பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் உள்ள புத்தக ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களை உள்ளடக்கியதாகும். இந்த பதிவில், மூன்று விதமான படைப்புகளை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம். இதனை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் அவர்களுக்கும் பயனுள்ள வகையில் அமையட்டும்.


10th Maths All Chapters Book Back 1Marks With Answers (English Medium) | Palaniyappan M[Material Code: tn10th169] -
10th Maths All Chapters Book Back 1Marks (Shuffled) With Answers (English Medium) | Palaniyappan M[Material Code: tn10th170] -
10th Maths All Chapters Chapter Wise Book Back 1Marks With Answers (English Medium) | Palaniyappan M[Material Code: tn10th171] -

Please Note :
*Use Google Chrome browser for Best Experience
*Make sure to enable Cookies and JavaScript